1
Bạn cần hỗ trợ?

Màn hình laptop Acer Aspire 4741 4741G 4741Z 4741ZG

Còn hàng
700.000,00 ₫
Tổng Quan

<p><strong><span style="font-size: large;"><a title="man hinh laptop acer 4741" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">M&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741 4741G 4741Z 4741ZG</a></span></strong><br /><span style="font-size: medium;">H&agrave;ng xịn mới 100%<br />Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng<br />Thay mới lấy ngay sau 10 ph&uacute;t</span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">H&Agrave;NG CHẤT LƯỢNG CAO, BẢO H&Agrave;NH 12 TH&Aacute;NG</span><span style="color: #ff0000;"><br />ĐỔI MỚI TRONG THỜI GIAN BẢO H&Agrave;NH<br />MIỄN PH&Iacute; C&Ocirc;NG THAY THẾ</span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><strong><span style="font-size: large;"><a title="man hinh acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">M&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741 4741G 4741Z 4741ZG</a></span></strong><span style="font-size: medium;"><strong><br /></strong><span style="font-size: medium;"><strong>Gi&aacute;: 700.000 vnđ (h&agrave;ng loại 2 bảo h&agrave;nh 3 th&aacute;ng)<br />Gi&aacute;: 950.000 vnđ (h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng)</strong></span><br />H&agrave;ng xịn mới 100%<br />Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng<br />Th&ocirc;ng số kỹ thuật<br />K&iacute;ch thước: 14.0" LED<br />Đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng: C&ocirc;ng nghệ đ&egrave;n Led si&ecirc;u s&aacute;ng<br />Độ ph&acirc;n giải: WXGA HD (1366 x 768)<br />Ch&acirc;n t&iacute;n hiệu: 40 pin</span><span style="font-size: medium;"><br />D&ugrave;ng chung với c&aacute;c loại m&aacute;y Acer Aspire 4741 Series</span><br /><span style="font-size: medium;">Miễn ph&iacute; c&ocirc;ng thay thế tại cửa h&agrave;ng</span><br /><img title="M&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741" src="https://4lap.vn/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/a/man_hinh_laptop_acer_aspire_4741_4741g_4741z_4741zg_mat_sau.jpg" alt="Mua b&aacute;n thay thế m&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741" width="640" height="480" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><strong>Hướng dẫn thay thế sửa chữa th&aacute;o lắp m&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741</strong></span></span><br /><img src="https://4lap.vn/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/r/travelma2e.jpeg" alt="" width="376" height="376" /></p>
<p style="text-align: center;">
<object width="425" height="350" data="https://www.youtube.com/v/mypwDDqHU88" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="src" value="https://www.youtube.com/v/mypwDDqHU88" />
</object>
</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;"><a title="man hinh laptop acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">man hinh laptop acer 4741</a>, <a title="man hinh acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">man hinh laptop acer 4741G</a>, <a title="man hinh acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">man hinh laptop acer 4741Z</a>, <a title="man hinh acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">man hinh laptop acer 4741ZG</a></span></strong></p>

Viết Nhận Xét của Quý khách
You're reviewing:Màn hình laptop Acer Aspire 4741 4741G 4741Z 4741ZG
Đánh Giá của Quý khách
Chúng tôi tìm thấy sản phẩm khác mà bạn có thể thích!