1
Bạn cần hỗ trợ?
Màn hình laptop Acer Aspire 4739 4739Z 4740 4740G

Màn hình laptop Acer Aspire 4739 4739Z 4740 4740G

Màn hình laptop Acer Aspire 4743 4743G 4743Z 4743ZG

Màn hình laptop Acer Aspire 4743 4743G 4743Z 4743ZG

Màn hình laptop Acer Aspire 4741 4741G 4741Z 4741ZG

<p><strong><span style="font-size: large;"><a title="man hinh laptop acer 4741" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">M&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741 4741G 4741Z 4741ZG</a></span></strong><br /><span style="font-size: medium;">H&agrave;ng xịn mới 100%<br />Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng<br />Thay mới lấy ngay sau 10 ph&uacute;t</span></p>

700.000,00 ₫
Sẵn có: Còn hàng
SKU
man hinh Acer 8

<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">H&Agrave;NG CHẤT LƯỢNG CAO, BẢO H&Agrave;NH 12 TH&Aacute;NG</span><span style="color: #ff0000;"><br />ĐỔI MỚI TRONG THỜI GIAN BẢO H&Agrave;NH<br />MIỄN PH&Iacute; C&Ocirc;NG THAY THẾ</span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
<p><strong><span style="font-size: large;"><a title="man hinh acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">M&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741 4741G 4741Z 4741ZG</a></span></strong><span style="font-size: medium;"><strong><br /></strong><span style="font-size: medium;"><strong>Gi&aacute;: 700.000 vnđ (h&agrave;ng loại 2 bảo h&agrave;nh 3 th&aacute;ng)<br />Gi&aacute;: 950.000 vnđ (h&agrave;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng)</strong></span><br />H&agrave;ng xịn mới 100%<br />Bảo h&agrave;nh: 12 th&aacute;ng ch&iacute;nh h&atilde;ng<br />Th&ocirc;ng số kỹ thuật<br />K&iacute;ch thước: 14.0" LED<br />Đ&egrave;n chiếu s&aacute;ng: C&ocirc;ng nghệ đ&egrave;n Led si&ecirc;u s&aacute;ng<br />Độ ph&acirc;n giải: WXGA HD (1366 x 768)<br />Ch&acirc;n t&iacute;n hiệu: 40 pin</span><span style="font-size: medium;"><br />D&ugrave;ng chung với c&aacute;c loại m&aacute;y Acer Aspire 4741 Series</span><br /><span style="font-size: medium;">Miễn ph&iacute; c&ocirc;ng thay thế tại cửa h&agrave;ng</span><br /><img title="M&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741" src="https://4lap.vn/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/a/man_hinh_laptop_acer_aspire_4741_4741g_4741z_4741zg_mat_sau.jpg" alt="Mua b&aacute;n thay thế m&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741" width="640" height="480" /></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: large;"><strong>Hướng dẫn thay thế sửa chữa th&aacute;o lắp m&agrave;n h&igrave;nh laptop Acer Aspire 4741</strong></span></span><br /><img src="https://4lap.vn/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/r/travelma2e.jpeg" alt="" width="376" height="376" /></p>
<p style="text-align: center;">
<object width="425" height="350" data="https://www.youtube.com/v/mypwDDqHU88" type="application/x-shockwave-flash">
<param name="src" value="https://www.youtube.com/v/mypwDDqHU88" />
</object>
</p>
<p><strong><span style="font-size: medium;"><a title="man hinh laptop acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">man hinh laptop acer 4741</a>, <a title="man hinh acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">man hinh laptop acer 4741G</a>, <a title="man hinh acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">man hinh laptop acer 4741Z</a>, <a title="man hinh acer" href="https://4lap.vn/index.php/lcd-laptop-man-hinh-laptop-acer-aspire-4741-4741g-4741z-4741zg.html">man hinh laptop acer 4741ZG</a></span></strong></p>

Viết Nhận Xét của Quý khách
You're reviewing:Màn hình laptop Acer Aspire 4741 4741G 4741Z 4741ZG
Đánh Giá của Quý khách
Chúng tôi tìm thấy sản phẩm khác mà bạn có thể thích!